1854 juli-september

Juli
1. I Kristiansand. Besøg hos Kjøbm. Nilsen. Siden afreist paa Veien til Sætersdalen; gaaet til Mosby og kjørt til Hægland (4 3/4 ). Regn og Varme. Sygelig.
2. Reist med Skyds til Guldsmedmoen og tilfods til Langerak (5 1/4.). Endnu sygelig, dog bedre.
3. Langerak til Langeid, alt tilfods (4). Varmt og tungt. Friskere.
4. Med Skyds til Ryssestad, og tilfods til Rike i Valle (3). Regn, syg om Aftenen.
5. Usædvanligt Uveir. Sygelig. Besøgt Jon Holom.
7. Syg om Natten af Fugtighed. Besøgt Tore paa Home.
9. Eftermiddag hos Præsten Frantzen. Frisk.
10. Længe hos Lensmand Sundsland. Ellers lidet udrettet.
13. Flyttet til Home (da Dreng Rike reiste paa Heiden). Følg. Dag hos Præsten. Nogenlunde frisk.
15. Talt med Overlærer Knudsen.
16. I Valle Kirke og hos Præsten. Ellers et kjedeligt Ophold; tør og suur Kost og en Forfærdelighed af Fluer og Lopper.
17. Afreist fra Valle. I Selskab med Dreng Hoftuft over Heiderne til Finndalen, siden alene efter Bispeveien paa "Austmannsiden". Kom til Kleivegrenden om Aftenen, men fandt ingen Folk hjemme, vandrede derfor nedover til omtr. Kl. 11 og tog endelig Herberge i en Badstue paa Gaarden Skor. Gaaet omtr. 4 Miil i stærk Varme og paa ujævn Vei.
18. Gaaet til Litlestad, og derfra til Væting (i Moland). Meget træt og sløv.
19. Fra Væting til Haugene og Vraalid (2 3/4). Deels Varme, deels stærk Regn.
20. Tilvands til Eidstòd (2), siden tilfods til Spjotsodden (1). Stærk Varme.
21. Et Besøg i Sundbygden. Længe hos Kirkesanger Taraldsen. Siden talt med Blom.
22. Med Dampbaaden til Strengen (3), Skyds til Ulefoss (2), med Damp til Fjærestrand (2), og tilfods til Skien ( 1/2 ). Godt Veir.
23. I Skiens Kirke: Lammers. Talt med Bugge og Dr. Möbius. Ulag i Maven.
24. Længe hos Schwach.
25. Med Damp til Kristiania. Trangt og kvalmt. Selskab med Unger, Möbius, Hals og fl. Fremkommen henimod Kl. 3 om Natten, og siden spadseret ude til halv sex.
26. Træt og sløv efter Reisen. Brev fra Hans Velle.
28. Besøg hos Möbius, Sommerfelt og fl.
30. Paa Klingenberg; Beriderne. Meget morsomt.
31. Reenskrevet den sætersdalske Ordsamling. Besøg af Anderssen fra Trygstad. 
 
August
1.En Stund i Skolelærermødet.
3. I Skolelærermødet. De tydske Ordsprog indbundne.
6. I Kirken: Rode. Aftenen paa Etterstad: Væddeløb.
8. Sygelig i Maven.
10. Anmærkninger til en Fortælling af Asbjørnsen.
14. Gjennemgaaet en engelsk Bogkatalog.
15. Gjennemgaaelse av tydske Ordsprog.
17. Optegnet Mandsnavne af Islendinga Sögur (Landnáma).
21. Paa Industrie-Udstillingen.
24. Færdig med et nyt Register over gamle Mandsnavne.
26. Faaet tilsendt fra Säve: Ynglingasaga, og De stærke Verber. I Banken for at vexle.
28. Optegnelser af Ordsprog. Aftenen paa Klingenberg: Store Kunster af Hutchinson, Meers, Thompson &c.
29. Overleveret Læsebogen til Boghandler Dahl.
31. Færdig med Ordningen af Personsnavne. I denne Maaned frisk og ved gode Kræfter. 
 
September
1.Seet paa Stasen ved Jernveiens Aabning. Besøg af en vis Kandidat Dahl.
3. Besøg af Vesæt og Helland.
5. Ordning af Tillæggene til Grammatiken. Læsebogen averteret.
6. Talt med Fauchald. Ildebefindende.
7. Tillæg til Grammatiken. Afsendt en Læsebog til Möbius. Faaet Fribillet til det norske  Theater.
11. Sammen med Harbitz hos Vesæt.
13. Paa Storthingsgalleriet ved Opløsningen. Forberedelse til en Reise til Guldbrandsdalen.
14. Eftermiddag afreist med Dampvognen til Eidsvold. Med Aarflot, Grønningsæter, Aandal, Neergaard, Løken og fl.
15. Med "Jernbarden". til Lillehammer. Søvnløs Nat, ellers Velbefindende. Godt Veir. Maler Frich, Wergeland og fl.
16. Med Skyds til Holmen, Kjøligt. Ikke ret frisk.
17. Ligesaa til Gryting i Fron. Afsked med Storthingsmændene. Meget sygelig om Aftenen.
18. Flyttet til Gaarden Stokke. Talt med Kirkesanger Nilsen.
21. Inde hos Landhandleren.
24. Afreist fra Stokke. Tilfods til Elstad og siden til Moshus. Koldt Veir. Meget træt.
25. Gaaet til Lillehammer. Logis hos Md. Ormsrud.
26. Talt med Kand. Løkke, Nilsen og fl. Sygelig.
27. Afreist med "Dronningen" til Smørviken, derfra gaaet til Sogstad. Morgentaage, siden godt Veir.
28. Med Fauchald paa Alfstad og i Hofs Kirke.
29. Afreist om Aftenen til Blilid (1 1/2 ). Skyds.
30. Reist med Skyds til Teterud (1), siden gaaet til Augedal (1 1/2) og Granvolden (5/8).   
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Dreng Olavson Rike (1808-82), bonde i Valle, smed, snikkar og tømmermann, var ei tid lærar.
- Dreng Olavson Hoftuft (1788-1863), bonde i Valle. Han var namnspurd for styrken sin, var ute i krigen frå 1809-14.
- Knut Taraldsen (1825-1915), lærar og klokkar i Kviteseid, stm.
- Hals] truleg Christian August Hals (1813-67), c. th. 1839, lærar ved H. Nissens skule i Oslo.
- Sommerfelt] truleg Karl Linné Sommerfelt (1834-1908), frå Ringebu, stud. 1853, cand. phil. 1859, seinare overlærar og rektor.
- Anderssen]  Johan C. Andersen (f. 1820), lærar og klokkar i Trøgstad.
- Fredrik Rode (1800-83), stiftsprost i Oslo.
- Store Kunster] av eit engelsk sirkus, der m. a. Th. P. Hutchinson, George Thompson, Hubert Meers, Luigi Tardini, Adelaide Hinné, Marietta Rösner er med.
- Kandidat Dahl] truleg Jahn Petrin Dahl (1825-85), c. th. 1852, seinare privatlærar.
- Halldor P.Helland (1799-1862), frå Kvinnherad, lærar, klokkar, bonde, stm.
- Georg Prahl Harbitz (1802-89), prest, stm. og stortingspresident.
- Søren J. Aandahl (1802-86), frå Grytten, bonde og stm.
- Joachim C. G. G. Frich (1810-58), landskapsmålar.
- Wergeland] truleg Harald W.
- Per Nilssen (1813-1904), lærar, klokkar og ordførar i Fron.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009