Lysingar.

 
Folkemøtet paa Vetlehamar vert haldet 3die og 4de Juli iaar.
 
Folkemøde
afholdes i A. Pedersens Hotel i Skien Fredag og Lørdag den 28de og 29de Juni. Til Foredrag og Samtale opstilles følgende Emner:
Maalsagen.
Folkehøiskolen.
Præstevalg.
Ægteskabsloven.
Militærloven.
Direkte Skat.
Andre Spørgsmaal kan fremsættes under Mødet. Mænd og Kvinder, fra By og Bygd har Adgang. Kr. Janson, O. Arvesen, Cand. H. Ross har lovet at møde. Referat vil blive optaget ved Hurtigskrift. p. t. Kristiania, 1ste Juni 1878.
 
For Bestyrelsen
Peder Rinde.
 
Fraa April av
kjem "Fedraheimen" tvo Gonger i Vika. Prisen er den same som fyrr: Kr. 2, 20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet hev no betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So hev det og ein fast Skuleartikkel, som inneheld Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen; ledige Lærarposterm. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 
Hugs no paa aa senda inn Bladpengarne i rett Tid. Du sparar deg dermed sjølv fyr aa faa Stans i Bladet, og du sparar oss fyr eit stort Bry. – Betal helst fyr eit halvt Aar med same; det er mindst Bry baade fyr deg og oss.
 

 

Frå Fedraheimen 12.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum