Lysingar.

 
Dagsposten

udkommer i Trondhjem hver Søgnedags Aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldske Norges eneste frisindede Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne Landsdel. Det har stor Udbredelse baade i Trondhjems By og i Landdistrikterne.


Holan og Gundersens latin- og realskole .
 
Da skolebestyrer L. Holan paa grund af sin helbredstilstand er bleven nødt til at ophøre med sin skolegjerning, har undertegnede overtaget skolen som dens enebestyrer og fortsætter under navn af
 
Gundersens latin- og realskole
 
forøvrigt uforandret, med de samme lærere og i samme lokale (Nordal Bruns gade 24).
Kristiania i januar 1885.
 
B. Gundersen, cand. mag.

Gundersens latin- og realskole .
 
Skolen omfatter 2aarigt latin- og realgymnasium;

1aarigt middelskolekursus for voksne;
3aarig middelskole for gutter.

Opmerksomheden henledes særlig paa den treaarige middelskole for gutter, af hvilken i næste skoleaar 1sdte og 2den klasse, svarende til den 6aarige middelskoles 4de og 5te klasse, vil være igang. Den er beregnet paa gutter, som ikke har havt adgang til fra begyndelsen af at gjennemgaa en almindelig middelskole, men enten har havt privatundervisning i sit hjem eller gjennemgaaet en velordnet folkeskole. Da skolen bygger direkte videre paa elevernes forud erhvervede kundskabsforraad, kræves der ved optagelsen i 1ste klasse (4de middelklasse) ikke kundskaber i fremmede sprog eller matematik; men for at kunne optages i 2den klasse (5te middelklasse) maa man have de nødvendige forkundskaber i tysk og matematik, medens deri-mod kundskaber i engelsk og latin ikke er nødvendige. Fuldstendig Undervisningsplan kan erholdes ved skriftlig eller mundtlig henvendelse paa skolens kontor, Nordal Bruns gade 24, kontortid 1 _2.


A. O. Vinjes Skrifter i Utval

kan ein tinga paa, naar han skriv til det norske Samlaget og sender Kr. 5.00. 2 Bind, tilsaman 1321 Sidor. Men denne laage Prisen gjeld berre til Utgangen av Februar Maanad.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og, kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.


Telelaget. Møte laurdag d. 21 febr. 7 ½ i Arbsamf. III. Ordskifte, dans.


Anton Johansen,

Storgaden 9, Christiania. (Telegramadresse ANTON).

Commissioner i Vildt og Fedevarer anbefales af Andersen & Co., Christiania, Holte & Strøm, Trondhjem, Ludw. Wilh. Strøm, do., Oluf Elden, Mosjøen, Øiers Forbrugsforening, Petter Flugsrud, Lillehammer.


Thingvalla-Lina.

Jarnvegsbillettar fraa New York meir enn 1000 engl. Mil mot vest kostar 4 _ fire _ Kronur.

Den, som fyreaat legg ut Kr. 10.00 paa Gjenomgangsbillettar herifraa, sikrar seg den noverande laage Prisen, som dagleg kann ventast sett upp.

Thingvallas Kantor er i Skippergata No. 22, Inngang fraa Prinsensgate, Christiania.


Stjerne Linien

eller ogsaa kaldet Hvide Stjerne Linie befordrer Passagerer til Amerika ugentlig med sine komfortabelt indrettede 5000 Tons Postdampskibe, verdensberømte for hurtigste Reiser over Havet.

Fra Christiania til Chicago Kroner 90 .

Send Fragtforskud til mig med første Post og opgive Navne (Familier alle Navne) Alder og Sted . Reisen kan gjøres naar som helst.

Min kortfattede Ordlære med norsk-engelsk og den rette amerikanske Udtale sendes gratis.

Ferdinand J. Elster , Prindsens Gade 2 c, Kristiania.


Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling at
Passagererne.

Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt.

Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool.

Inman Liniens Expedition ,

4, Store Strandgade, Christiania.


Anker Liniens

store kongelige Postdampskibe er verdensberømte for sin Hurtighed, Sikkerhed, pene og gode
Behandling af Passagerer. Afgang fra Christiania hver Fredag.

Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika udstedes til laveste Priser. Da Prisen paa Jernbanefragter i Amerika til de forskjellige Steder fortiden er betydelig reduseret, bør enhver, som agter at reise til Amerika nu eller senere strax indsende Forskud samt opgive Navne, Alder og Bestemmelsessted. Bøger og Karter tilsendes frit. Henvend Eder til Anker Liniens Kontor, forinden I kjøber Billetter; thi kjøbes Billetterne der, da er det til Eders egen Sikkerhed, Interesse og Fordel.

Olaf Rasch ,
Jernbanetorvet 5, Christiania.


For frisindet Christendom

Udgiver: Christopher Bruun.

Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges
paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige, og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.


Dag, (200 tingarar)

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar _ kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.


Det norske Samlaget.
 
Nye Lagsmenn fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for
minst 6 Krunor etter Bokhandelspris, deribland det, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Breve til Romararne og Evangeliet etter Markus), elder andre etter eiget Val, so langt Upplaget rekk.
 
Aarspengarne 6 Kr. maa leggjast fyreaat.

Nye Lagsmenn for 1884 fær umfram Aarsbökerne 3dje Heftet (2dre Bandet, 1ste Heftet) av Vinjes Skrifter.