[Tidender.] Bauta for Ole Vig.


Sundag Ettermiddag den 23de var ein Høgtidsdag av beste Slaget i Stordalen. Ein stor Menneskjehop hadde samlat seg for aa minnast ein Sambygding, ein av Landets beste Søner; ein Bautastein var reist til Minne um Ole Vig og vart innvigd no Sundagen. Steinen er kring 8 Alen høg, firkantat og uhoggen, slik som han fanst i Naturen, berre inhogget Namnet Ole Vig, inkje meir; Namnet segjer nok sjølv; han stend høgt yver Dalen, paa ein Berghaus, som stig upp attmed den Husmannsstoga, som Vig er fødd i, paa den Staden, der han sjølv som Smaagut so mang ein Gong hev setet og drøymt og set vidt utyver den fagre Dalbotn og Fjorden og Lierne og dei blaanande Fjell i Bakgrunnen.

Klokka kring 3 ½ gjekk ei Ferd med Musik, 3 Skjotarlagsflagd og ein Goodtemplarfane ut fraa Skulen Ole Vigs Minde paa Størdalshalsen ei halv Mil til Vikmarki; fleire kom til paa Vegen, og daa Ferdi svingad seg uppyver Lidi gjenom Olderskogen, var det alt fyrr komet mykje Folk uppaat Støtta; ho var klædd med Kransar og fire reine Flagd spentest stramt ut av ein frisk Vind. Ikring eit Tusen Menneskje samlad seg no rundt Steinen, nedyver Berghausen og i eit Oldersnar. Eit Stykkje nedanfor Støtta i Livd for Vinden stod Talaranne. 
Fyrst talad Presten Fr. Wexelsen so varmt og godt som eit Menneskje kann tala um ein kjær hedanfaren Ven, fortalde um honom som Menneskje og Fædralandsven, um hans Liv og hans Verd for Landet. Deretter talad Folkehøgskulestyrar Schrøder fraa Danmark, Dr. Holmberg fraa Sverike. Kuløy, Folkehøgskulestyrar Baagø fraa Danmark, H. Wexelsen, Amtsskulelærar Vik o. fl. Høyem talad djervt og godt paa norsk for Maalsaki. Hurra vart ropat for Norge, 
Sverike, Danmark, Maalstrævet o. m. a. Mange vakre og gode Ord vart talad um Vig og um anna, mang ein vekkjande Tanke vart kastat ut blant den store Folkemengd. Fyrst etter at det hadde byrjat myrkna, slutta Talaranne, og Folki tok paa aa reisa paa seg, og yver Kl. 9 sluttad den hyggjelege Folkefesten. Faneferdi gjekk sin Veg, andre til andre Kantar. Eit kvikt Huglag var komet yver Folket, og Heimmarsjen gjekk med Musikk og Song og Skjemt.

A. J