Lysingar.

 
Kirkesangerposten

ved Hyllestad annexkirke er fra nytaar 1886 ledig med den dermed forbundne Lærerpost i Rysstad og Helle kredse, hvor Skolen holdes i 2 kredsstuer i til sammen 24 uger. Lærerløn 8 kr. og kosthold 4 kr. pr. uge foruden statsbidrag. Kirkesangerindtægten udgjør ca. 60 kr. i uvisse indkomster. Ansøgninger om kirkesangerposten, stilede til Kristianssands biskop og om lærerposten stilede til Kristianssands stiftsdirektion indsendes tilligemed attester om forhold til sidste tid til Valle skolekommission i Sætersdalen inden 10de december.

 
Det Norske Samlaget .

Det Norske Samlaget, tilskipat 24 Marts 1868 hev det Fyremaal aa hjelpa til aa utgjeva Bøker paa Norsk, anten i Landsmaal elder i Bygdemaal.

Naar Ein skriv seg inn i Laget, maa Ein med det same senda  Aarspengar _ 4 Krunor _ i betalat brev til Rekneskapsføraren  for  det  norske  Samlaget i  Kristiania.  Aarspengarne for Medlemer i Amerika er 5 _ fem _ Krunor. For Kr. 40 kann Ein verta livsvarug Medlem, og den, som hev lagt Aarspengar for 15 Aar, hev Rett til aa vera Medlem for Livetidi for Kr. 20, so framt han fær med seg minnst Ein, som legg sine Kr. 40 med ein Gong. I Kristiania kann ein skriva seg hjaa Rekneskapsføraren, Hallv. Johanson; Lykkjevegen No 13- elder hjaa Bokhandlaranne Huseby & Co. limit., Karl Johans Gade No. 89 .
 
Ein vert Lagsmann fritt, naar Ein melder og sender Pengar for 6 nye Lagsmenn.
 
Nye  Lagsmenn, som legg Aarspengarne fyreaat, fær, umfram Bøkerne for Aaret, dessutan fritt Bøker av dei fyrre Aargangarne for mindst 5 Krunor etter Bokhandelspris, deribland dei, som er utgjevne med Statshjelp (Norigs Soga, Brevet til Romararne, Evangeliet etter Markus, Evangeliet etter Lukas) og 1ste bandet av Vinjes Skrifter.

Samlaget hev utgjevet for 1884: Evangeliet etter Lukas. 4 ½ Ark, Pris Kr. 0.30. Ervingen, Spelstykke 3 ¼ Ark, Pris Kr. 0.30. A. O. Vinjes Skrifter i Utval . 4de Heftet (2dre Bandet, 2dre Heftet), 20 Ark. Pris Kr. 2.75. Lauvduskar. V. Kr. 0.80.
 
For 1885 hev Samlaget gjevet ut Fraa 1830 til 1852, det kjem til aa gjeva ut millom anant 5te heftet (3dje Bandet, 1ste Heftet) av Vinjes Skrifter (Diktsamling).

Aarspengarne for kvart Aar bør vera innsende i fyrste Halvti av Aaret. Vil Nokon melda seg ut or Laget, gjer han væl, um han segjer fraa i Tide.