Om Præstevalget i Vinje.

 

(Innsendt).

 

Herom har O. H.  skrevet i Fedraheimen  No. 24 i en saa hovmodig og haanlig Tone, at det tilstrækkelig røber af hvilken Aand det er udgaaet, og det fortjente vistnok helst at oversees med Foragt, men for Sagens og Sandhedens Skyld skal vi tillade os et kort Tilsvar.

 

Tilfældigvis og længe efterat Ansøgningstiden var udløben fik vi Kundskab om at Redaktør Olsen var opfordret af et Par Mænd herfra til at søge Kaldet og at han havde efterkommet Opfordringen. Dette, der var holdt hemmelig for oss andre, fortier  O. H.  Der blev da ikke alene av Høiremænd og Pietisterne, som O. H.  siger, men at Høire og Venstre i skjøn Endrægtighed, sat i stand en Ansøgning om, at verken Olsen eller nogen Grundtvigianer maatte blive udnævnt til Præst hersteds. Denne Ansøgning blev underskreven af omtrent 350 myndige Mandspersoner, hvorblandt 200 Husfædre eller Hovedpersoner for Husstand, 13 af Herredsstyrelsens 20 Medlemmer, 4 av Menighedens 5 Medhjælpere, Flertallet af Skolekommissionen, Ordføreren, den ene Valgmand o. s. v. En saa tydelig udtalt Folkevillie tror Hr. O. H.  i sit Overmod at kunne latterliggjøre! Men det er kanske ikke bedre at vente af ham, da han formodentlig har hørt sin ”Authoritet” kalde vor Ansøgning for ”Humbug” og intet at agte paa. At nogle faa – der siges 2-3 – har været for svage til at modstaa det paa dem og flere anvendte Præs om at overflytte sine Navne til den modsatte Ansøgning, burde Hr. O. H.  helst ikke have nævnt, da det baader hans Sag uhyre lidet. Hr. O. H.s øvrige ondskabsfulde og sandhedsfordreiende Hentydninger tilbagevises som ganske uefterrettelige. Han og hans Parti kan have nok med at feie for sin egen Dør. Af let forstaaelgie Hensyn burde hele denne Sag helst ikke været fremdragen for det avislæsende Publikum.

 

Flere.

 


Frå Fedraheimen 07.04.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum