[Lysingar.]

 

Misprenting.

 

I Songen hans Vigleik ”Ver kar” var tvo usæle Trykfeil, som me lyt rette: Konurskulde veraKnur og kunne skulde verakreve.

 

I Songen hans Høyem: ”Til gamle kråa mi” staar: Line 2: ”bere” for bera. Linje 6: ”vunne” runne. Linje 14: ”da” for: do, (syn o. s. v. : ; dog, syn...). Linje 15: ”når lænt” f. når læst): av lås,(dansk: at låse). Linje 18: ”saknat” f. saknad.

 

Lysingar.

 

 

Maalskule for Lærarar.

 

Ved Folkehøgskulen i Seljord, Telemark, vert det haldet Maalskule fraa 30te Juni til 29de August d. A. etlad helst Lærarar og Lærarinnur, men so at andre, som ynskjer det, og kann faa vera med. Ivar Mortenson og N. Botnen er Lærarar i Landsmaal, underskrivne i Oldnorsk. Attaat dette held sumtid underskrivne, sumtid ymse andre tvo Foredrag um Dagen. Stipendiat H. Ross vil fyrstundes i August halda nokre Foredrag um dei norske Maalføri. Kost kann ein faa paa Skulen for 25 Kr. Maanaden og Hus kringum paa Gardarne (paa Skulen er Romi upptekne). Læra kostar 5 Kr. Maanaden. Skulen fær vonleg Statstilskot til umkring 25 Friplassar paa 50 Kr. til kvar, serleg til Lærarar og Lærarinnur innum Kristianssands Bispedøme, Søknader um desse Friplassar lyt dei senda inn fyre Pintse til underskrivne, Adr. Kristiania.

 

(D. 31832).

 

V. Ullmann.

 

 

Det Norske Samlaget

 

held Aarsmøte i Studentarsamfunds-Caféen Tysdagen den 11te mai Kl. 8 ½ Kveld. Aarsmelding og Rekneskap fyr 1885. Forslag um Leseselskap. Val paa Styre, Domsnemnd m. m.

Styret.

 

 

Hos Beyer i Bergen er udkommet:

 

ABC-bok ved Andreas Austlid.

 

Andreupplaget. 0.25.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 


Kristiania.

  

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 08.05.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum