[Lysingar.]

 

Rettingar. I Sluten av Stykket fraa Ringerike i Nr. 43 stod ”nok lite Skugge”, i St. for: noko. Lenger framme stod det ”sveivet Skvia” i St. for sveiver.

 

 

Lysingar.

 

Fedraheimen”.

 

Fedraheimen krev full Rett for det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fara Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, o. s. fr.

 

Fedraheimenkjem ut kvar Onsdag  og Laurdag. Prisen er Kr. 1.10 Fjordungsaaret. paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg ihop, fær Bladet for halv Pris Kr. 1.20 Halvaaret. – Ekspedisjonen er i Møllergata15II, Kristiania.

 

Fedraheimen tek inn Lysingar for 10 Øre Petitlina. Dei, som ynskjer aa avertera for Fjellbygder(Østerdalen, Telemorki, Valders) bør gjera det i Fedraheimen.

 

Til Amerika kostar Bladet 1 Dollar for 8 Maanar.

 

 

Arbeideren”, (et Fællesorgan for Arbeidsklassen),

 

 

udkommer hver Fredag  og koster for indenbyes Abonnenter 20 Øre pr. Maaned og for udenbyes 60 Øre Kvartalet, Porto iberegnet.

 

Arbeideren” behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.

 

Arbeideren” vil saavidt mulig bringe socialdemokratiske og nationaløkonomiske Artikler samt Meddelelser om Arbeiderforhold i Ind- og Udland.

 

Alle, som abonnerer paa ”Arbeideren” vil have Adgang til at avertere for halv Pris i samme.

 

Arbeideren” kan bestilles ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Kristiania i Expeditionen, Torvgaden 20, 1ste Etage, Indgang fra Bernt Ankers Gade.

 

Betalingen erlægges forskudsvis.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 17.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum