Maalbladet ”NORA”,

norsk Tidsskrift med Bilæte,

hev iaar byrjat paa fjorde Aargangen sin. Bladet kjem no ut i Skien 1 Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidor og inneheld Forteljingar, Dikt, løglege Smaastubbar, Utgreidingar um ymse Ting, Bokmeldingar og Fraasegner um Maalsaki, - alt paa nroskt Maal. Dessutan vil Bladet hava eit elder fleire Bilæte kvar Maanad.

Prisen er berre 1 Kruna Aaret.

I fjor fekk alle Tingararne ei Tilleggsbok paa 64 Sidor fritt attpaa. Den kostar i Bokhandelen 50 Øyror. Iaar vil det ogso koma ei Tilleggsbok. Nye Tingarar, som melder seg snart og sender Pengar fyr heile Aaret, fær baade den fraa ifjor og den som no kjem.

”Nora” vert prentad paa fint Papir og det vert ei gild Bok av Aargangen, som er høveleg til aa kosta Band paa. Ein kann tinga Bladet paa alle Posthus i Landet elder naar ein skriv beint til

Maalbladet ”Nora”, Skien.