Tru og Seduskap.

Ein dansk Prest, Havstrøm, hev skrive ei Bok til aa syne, at dei ”vantrugne” kann ha like so god Moral som dei truande, og at mange truande ofte er Ukjurer, endaa um dei staar i Inremisjonens Teneste.

”Eg har uophørlig”, skriv Presten Havstrøm, ”truffet Personer, som har begaaet grove Sædelighedsforbrydelser, men ikke desto mindre erklæret sig for ”hellige”, og hos kven der aldeles ikkje er Tale om Anger og Omvendelse”.